Skip to main content

sneuvelnota Huizen van het Kind

Recht-Op is een vereniging waar armen het woord nemen. We zoeken mensen op die, omwille van hun armoede, geïsoleerd leven. Mensen die de samenleving wantrouwen nadat ze ontgoocheling na ontgoocheling moesten verwerken. Mensen die de moed niet meer hebben om te geloven in hun eigen kracht om weer voort te gaan met hun leven.

We brengen mensen samen, we nemen samen de draad weer op om stap voor stap met het hoofd rechtop het eigen leven in handen te nemen. Die ontmoeting leidt tot gesprekken, tot de ambitie om niet enkel in hun eigen leven stappen vooruit te zetten, maar ook voor anderen het verschil te maken.

We zoeken samen met diensten waar de drempels liggen die uitsluiten, we denken na over hoe het anders kan. We gaan in dialoog met hulpverleners, diensten en beleidsmakers en we hopen dat we elke keer een stapje dichter bij een rechtvaardige samenleving komen.

In 2013 werkten we met onze groep uit Deurne rond de “verkokering” van de dienst- en hulpverlening. We ondervinden hoe mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd, omdat de hulpverlening zich specialiseert. Er is een dienst voor elk probleem: woonkantoor, huurdersbond, CLB, opvoedingswinkel, schoolbegeleiding, juridisch advies, … Mensen kunnen door de bomen het bos niet meer zien en mensen in armoede die geconfronteerd worden met een multiproblematiek moeten hun vragen voortdurend opsplitsen.

We dachten na over hoe we het zelf anders zouden willen. We gingen op werkbezoek in Nederland en werkten samen met Peter Raeymaeckers, een wetenschappelijk onderzoeker van de Universiteit Antwerpen. Op verschillende plaatsen voerden we het pleidooi voor een generalistische aanpak. Wij zijn vragende partij voor een plaats waar mensen terecht kunnen met een waaier aan hulpvragen op verschillende levensdomeinen.

We waren dan ook verheugd toen we hoorden dat het nieuwe decreet ‘preventieve gezinsondersteuning’ betreffende de Huizen van het Kind werd goedgekeurd. Het decreet beoogt een breed aanbod van preventieve gezinsondersteuning met de intentie om de schotten tussen de verschillende expertises in huis weg te halen. Bijgevolg gingen we enthousiast met onze groep aan de slag om de inzichten die we in ons project generalistische dienstverlening hadden uitgewerkt, toe te passen op de uitwerking van de Antwerpse Huizen van het Kind . We vinden het ontzettend belangrijk dat de nieuwe Huizen van het Kind toegankelijk zijn voor mensen in armoede. Een beter leven voor hun kinderen is immers één van de grote drijfveren van mensen in armoede. Opvoeding is één van de levensdomeinen waar de problemen mekaar kruisen en versterken. Een uitnodigend en laagdrempelig aanbod is een voorwaarde om vertrouwen te winnen van mensen in armoede.

In het volgende document leest u hoe we zelf een aantal randvoorwaarden onder de loep namen en hoe we ook bij andere groepen ouders gingen toetsen wat zij nodig hebben. We zijn nog niet klaar met ons werk, maar we blijven de uitdaging aangaan om van de Huizen van het Kind, huizen te maken voor alle mensen met kinderen. We doen dit door ook heel actief mee te werken aan de lancering en de eerste stappen van de Huizen en in het bijzonder ‘ons’ Huis in Deurne.

Download dossier "sneuvelnota Huizen van het Kind"

Dienstverlening

Copyright © Recht-Op vzw