Skip to main content

Krachtgericht werken / empowerment

Recht-Op vertrekt vanuit krachten van deelnemers. Het uitgangspunt is gelijkwaardigheid: als mens, als deelnemer in de vereniging. De inbreng van elk in de vereniging is nodig en belangrijk. Soms is het nodig om die krachten te benoemen, erkenning te geven, te stimuleren om ze te durven gebruiken.

In het projectwerk vertrekken we vanuit de kennis en de krachten die mensen in zich hebben: hun ervaringen, de wil om zaken te veranderen… In de verschillende acties van de vereniging bieden mensen hun bijdrage door die zaken waar ze sterk in zijn of in willen groeien. Zij geven mee vorming, gaan in dialoog, maken een sociaal-artistiek product, stappen in een coachingsproces..

Deelnemers vinden hun plaats terug in de samenleving. Ze erkennen hun eigen krachten en krijgen een plaats als burgers die iets betekenen voor de gemeenschap.

Copyright © Recht-Op vzw