Skip to main content

Ik ben die oorbel van 2 Euro

En als we nu eens een aantal schrijvers contacteren die met ons willen samen werken?’ We moeten een manier vinden om een groter publiek aan te trekken! Zomaar een gedachte, zomaar een idee en zo is alles begonnen… Ramsey Nasr, Erik Vlaminck, Diane Broeckhoven en Kristien Hemmerechts stemden toe en ze wilden tijd vrij maken om te luisteren naar onze verhalen. Zo gezegd en zo dus gedaan, kwamen we samen en leerden elkaar beetje bij beetje kennen, wat uiteindelijk is uitgegroeid tot een heel leuke en warme ervaring. In kleine groepjes met aan het hoofd een schrijver van persoonlijke keuze, werd er verteld, geluisterd, gedeeld en kwamen er vele emoties naar boven. Dit alles kon en mocht niet zomaar weggegooid, niet zomaar weggeveegd worden. Ramsey, Erik en Diane schreven hun verhaal. Daarnaast waren er een aantal mensen die zelf wilden schrijven en zo ontstond er een ‘schrijversgroep’ met Kristien als begeleidster en supporter. Wie had dit ooit gedacht? Deze verhalen zijn gebundeld en weken van inspanning zijn beloond met dit boek als prachtig resultaat!

Het leven is er en is er voor ‘iedereen’. De mate waarin màg en kàn geleefd worden, moet echter dringend in vraag worden gesteld. Armoede is niet iets dat je zomaar efkes opzij kan zetten. Het is er altijd. Je kunt het nooit vergeten en het bepaalt dag in dag uit, uur na uur, minuut na minuut wat je doet en vooral moet laten. Mensen zoals jij en ik, je ziet ze ergens, je ziet ze nergens, je ziet ze overal. Open je ogen en sluit ze nooit meer voor wat je dàn ziet!

Download dossier "Ik ben die oorbel van 2 Euro"

Jonge ouders

De jongerenwerking van Recht-Op maakt sinds vier jaar deel uit van de vereniging waar armen het woord nemen Recht-Op vzw te Antwerpen. We werken met een 50-tal jongeren tussen 12 en 25 jaar uit groot Antwerpen die opgroeien in een armoedesituatie. De jongeren die naar Recht-Op komen vinden weinig tot geen aansluiting bij het bestaande vrijetijdsaanbod en ervaren uitsluiting op diverse levensdomeinen. Daarom bieden we hen met de jongerenwerking een plek waar ze terecht kunnen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze kunnen groeien. We organiseren een laagdrempelig vrijetijdsaanbod met het oog op het verruimen van hun leefwereld en netwerk. Dit alles vormt de basis om met deze jongeren meer structureel te werken aan het bestrijden van armoede.

We werken projectmatig rond thema’s die de jongeren aanbelangen gaan hierover in dialoog met de samenleving en het beleid. We geven jongeren een stem, vanuit de overtuiging dat het essentieel is om naar hen te luisteren als je armoede wil bestrijden. Met hun stem maken we duidelijk dat armoede geen individueel maar een maatschappelijk probleem is dat dus ook structureel moet worden aangepakt.

Naarmate de jongeren ouder worden komen de thema’s seksualiteit, (tiener)zwangerschap en ouderschap steeds meer aan bod tijdens de werking. Jongeren worden mama of papa en dit brengt veel teweeg in hun leven. Ze krijgen kritiek van de samenleving, moeten op zoek gaan naar de juiste combinatie tussen het ‘jong zijn’ en het mama of papa zijn, zoeken hun weg in onstabiele relaties, ervaren dat de toegang tot diensten, het onderwijs en de arbeidsmarkt bijzonder moeilijk is. Jonge (toekomstige) ouders vinden ook moeilijker toegang tot de groepsactiviteiten van Recht-Op. Nochtans vinden we het belangrijk om hen te blijven bereiken en ondersteunen op deze sleutelmomenten in hun leven en het leven van hun kinderen. En zo ontstond de ‘jonge ouderwerking’ van Recht-Op…

Download dossier "Jonge ouders"

Memorandum Antwerpse WMKJ'S

Antwerpen verjongt razendsnel: 29 procent van de Antwerpse bevolking is jonger dan 25. Als we het profiel van de nieuwe generatie Antwerpenaren voor ogen houden, dan stellen we vast dat bijna één vierde van deze kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Bovendien is één derde van de Antwerpenaren jonger dan 25 niet van Belgische afkomst. Het beleid ten aanzien van kinderen en jongeren moet rekening houden met deze verschillen onder de kinderen en jongeren en met de maatschappelijke kwetsbare situatie van een groot deel van de Antwerpse jeugd. Zo niet dreigt dit jeugdige potentieel verloren te gaan in een spiraal van uitsluiting en armoede.

Het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie neemt in de leefwereld van kinderen en jongeren en in de buurten waar ze wonen vaak een belangrijke plaats in. Ze kunnen er zichzelf zijn, werken aan vertrouwensrelaties onder elkaar en met begeleiders en in groep vormgeven aan hun plaats in de stad. Beleidsmakers zijn er welkom om te luisteren naar en te praten met de Antwerpse kinderen en jongeren over wat er bij hen leeft.

De lokale verkiezingen in oktober 2012 zijn een belangrijk moment. Ook voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Daarom schreven Kras Jeugdwerk, Betonne Jeugd, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad (Samen op Straat), Centrum Kauwenberg, Recht-OpJongeren en Uit De Marge deze jeugdparagraaf bij de prioriteitennota van Ieders Stem Telt. We hebben de prioriteiten besproken met kinderen en jongeren. Ook jeugdwerkers namen ze onder de loep.

In deze jeugdparagraaf schetsen we een aantal uitdagingen die een grote rol spelen in het dagelijks leven van Antwerpse kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Die uitdagingen hebben betrekking op meer domeinen dan het jeugdbeleid. De kinderen en jongeren waar we mee werken hebben een doordacht en zorgzaam beleid nodig dat kansen schept in de vrije tijd, op school en op de arbeidsmarkt. Daarbij is het essentieel om te werken aan vertrouwen. Een positieve benadering en inspraak en participatie op maat zijn hiervoor noodzakelijk.

Download dossier "Memorandum Antwerpse WMKJ'S"

Van start gaan

Deze map is geschreven door deelnemers en begeleiders van Recht-Op Borgerhout, een vereniging waar armen het woord nemen.

Het is de derde werking van Recht-Op in Antwerpen, naast werkingen in de wijken Dam-Schijnpoort Borgerhout en het Kiel. In 2003 kregen we de kans om een nieuwe werking uit te bouwen in een andere wijk van de stad, naar het model van de andere werkingen van Recht-Op. Recht-Op vzw bestaat meer dan 10 jaar en heeft een hele weg afgelegd om te worden wat het nu is. We evolueerden ook in onze kijk op wat een vereniging is en in onze aanpak.

We willen onze ervaring ter beschikking stellen voor wie een werking met mensen in armoede wil opstarten, om samen met hen aan armoedebestrijding te doen. Zo’n werking kan alle kanten uitgaan en verschillende werkvormen krijgen. Je moet je heel veel vragen stellen en dan een aantal knopen doorhakken. Op een bepaald moment moet je starten met activiteiten die gedragen worden door je visie en die een bijdrage leveren om je doel te bereiken.

Bij Recht-Op hebben we heel duidelijk gekozen om aan structurele armoedebestrijding te werken. Daarvoor ontwikkelden we een basiswerking met een groepswerking en individuele ondersteuning voor de groepsleden. We geven ook vorming en sensibiliseren mensen die met personen in armoede werken. Een aantal activiteiten van Recht-Op zijn bedoeld om de netwerken van mensen in armoede uit te breiden met mensen die niet in armoede leven.

Je vindt in de bundel ervaringen over onze start. Soms zijn het tips, soms valkuilen. Hetnproces is verlopen met vallen en opstaan, ups en downs. De feiten en de situaties die je in de kaders vindt, gaan over de werking in Borgerhout. De uitspraken van de groepsleden zijn voor ons een rode draad door heel het verhaal. Zij sturen en geven de richting aan voor de ontwikkeling en de uitbouw van de werking, niet alleen bij de start, maar tot op de dag van vandaag. Wil je weten hoe het verder kan lopen eens je de start gemaakt hebt, dan kan je deel II lezen van het dossier: ‘Van klager tot drager’, eveneens een uitgave van Recht-Op. Je vindt er hefbomen voor het uitbouwen van taakgerichte groepen.

Download dossier "Van start gaan"
Copyright © Recht-Op vzw